Pondělí 1. červen 2020
Svátek má Laura

Společnost Unipetrol zveřejňuje informace o zarážce, která se chystá v areálu firmy v Záluží u Litvínova.

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom vás informovali o připravované zarážce v našem chemickém areálu v Záluží u Litvínova. Jedná se o plánované odstavení výrobních zařízení za účelem jejich nutné revize pro zajištění bezpečného provozu. Věříme, že v níže uvedeném textu naleznete maximum nezbytných informací (stav k 31. březnu 2020). Některá opatření jsou již přijata, na jiných zatím pracujeme. Proto nejaktuálnější formu tohoto dokumentu naleznete na internetových stránkách města Litvínov a na stránkách naší společnosti.

 • Tomáš Herink,
 • člen představenstva skupiny Unipetrol

1. Co znamená, že Unipetrol je součástí kritické infrastruktury státu?

 • Aby lidé v České republice mohli žít své každodenní životy plnohodnotným způsobem a nebylo ohroženo fungování země jako celku, musí stát zajistit nepřetržitou distribuci základních produktů a služeb. Příkladem mohou být zdravotnické služby nebo dodávky elektrické energie či pohonných hmot.
 • Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a jediným výrobcem pohonných hmot na území České republiky, a proto jsou jeho výrobní zařízení součástí kritické infrastruktury státu a provoz těchto zařízení je řízen ve zvláštním režimu upraveným zákonem.
 • Unipetrol je tedy subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění.

2. Co je to zarážka?

 • Provozní zarážka v chemickém závodě v Záluží u Litvínova je plánované přerušení provozu, během kterého dojde k údržbě výrobních technologií v areálu a přípravě všech zařízení na další provozní cyklus.
 • Inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy. Nemůžeme provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Mohli bychom ohrozit bezpečí obyvatel v okolí rafinérie a současně bezpečné fungování státu. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh.

3. Proč se zarážka realizuje?

 • Chemická výroba je velmi specifický výrobní proces s maximálními požadavky na funkčnost technologií a celkovou bezpečnost.
 • Aby se Unipetrol mohl podílet na zajištění dodávek pohonných hmot pro český trh, musí jeho výrobní zařízení tedy podléhat nejen nepřetržité kontrole, ale také pravidelné údržbě. Klíčové revizní a údržbářské práce nelze realizovat bez zastavení výroby.
 • Díky realizaci pravidelných zarážek jsou výrobní zařízení v Unipetrolu udržována v maximální možném míře, čímž je zajištěna maximální možná bezpečnost a kontinuita dodávek pohonných hmot pro Českou republiku.

4. Proč zarážka nejde odložit a v jakých intervalech je nutné ji dělat?

 • Jak už jsme zmínili, inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy. Nemůžeme provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Mohli bychom ohrozit bezpečí obyvatel v okolí rafinérie a současně bezpečné fungování státu. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh.
 • Zarážku je nutno realizovat v pravidelném, čtyřletém intervalu. Předchozí provozní zarážka se uskutečnila v roce 2016.

5. Kdy se zarážka uskuteční?

 • Zarážka se uskuteční od čtvrtka 9. dubna 2020 do neděle 14. června 2020. Řízené odstavování výrobních zařízení začne 9. dubna. K úplnému zastavení výroby a předání zařízení do údržby dojde 15. dubna. Konec všech zarážkových prací je naplánován na 31. května. Následovat bude postupné uvádění výrobních jednotek zpět do plného provozu.

6. Reaguje Unipetrol na aktuální situaci v České republice?

 • Jako společnost vyrábějící strategické produkty, nezbytné pro plnohodnotné fungování České republiky, jsme podnikli veškeré kroky pro zajištění bezpečnosti a kontinuity dodávek.
 • Zároveň si plně uvědomujeme aktuální hygienická rizika. Proto jsme po pečlivém vyhodnocení situace a diskuzi s odpovědnými orgány státní správy zredukovali objem prací o 60 procent.
 • O tomto opatření jsme informovali Ústřední krizový štáb Vlády České republiky prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

7. Jaké práce se během zarážky uskuteční?

 • Původní rozsah údržbářských prací, který zahrnoval 5 800 aktivit, jsme omezili o více než polovinu na nezbytné minimum. Nyní plánujeme realizovat na přibližně 2 300 aktivit. Soustředíme se plně jen na aktivity, které zajistí revizi, údržbu a přípravu výrobních technologií na další čtyřletý výrobní cyklus.
 • V tomto rozsahu jsme schopni vyhovět stávajícím zákonným požadavkům a současně minimalizovat rizika spojená s možným šířením nákazy. Naší prioritou je zdraví našich zaměstnanců, pracovníků dodavatelských společností a obyvatel měst a obcí v okolí našeho závodu stejně jako zajištění dodávek strategických produktů, zejména pohonných hmot, na český trh.
 • Mezi klíčové projekty patří oprava pece na jednotce atmosférické destilace ropy, výměna podzemního potrubí chladicí vody na výrobně parciální oxidace a servisní opravy velkých kompresorů na etylenové jednotce.

8. Kolik pracovníků se bude na zarážce podílet?

 • Omezením plánovaného rozsahu údržbářských prací o více než polovinu se sníží objem plánovaných aktivit z 5 800 na přibližně 2 300 aktivit.
 • Díky omezení původního rozsahu o více než polovinu se sníží i počet pracovníků nezbytných pro realizaci zarážky, a to z původních 2 800 na 1 260 pracovníků, tedy více než o polovinu.
 • Zároveň snížíme na nezbytně nutnou míru počet našich zaměstnanců.

9. Proč Unipetrol na realizaci zarážky najímá externí společnosti?

 • Stejně jako kvalitní a bezpečná obnova či rekonstrukce domu nebo bytu, i zarážka v Unipetrolu je realizována odbornými společnostmi, které se na takovéto práce dlouhodobě specializují a jsou schopny garantovat předepsanou kvalitu.

10. Proč externí firmy používají zahraniční pracovníky?

 • Údržba výrobních zařízení v chemickém průmyslu vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Vzhledem ke komplexnosti a náročnosti akce není možné všechny profese a lidské kapacity v České republice zajistit.
 • Pro zajištění požadované kvality a bezpečnosti spolupracujeme s renomovanými mezinárodními společnostmi, které se specializují na údržbu výrobních areálů a zařízení v nich nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 • V dnešním globalizovaném světě je logické, že specializované společnosti využívají své pracovníky při údržbě chemických podniků ve vícero zemích.

11. Kolik pracovníků bude ze zahraničí?

 • Omezením rozsahu zarážky jsme snížili i počet pracovníků jiných národností. Místo plánovaných 1 090 zahraničních pracovníků se bude na zarážce podílet maximálně 595 pracovníků. Jedná se především o Slováky (270) a Poláky (245). Zarážky se také zúčastní 50 pracovníků ze Srbska, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky. V naprosté většině tedy pocházejí ze zemí, kde je aktuální situace srovnatelná s naší. Tyto pracovníky doplní 20 specialistů z Německa a jednotlivci z Francie, Rakouska, Belgie a Nizozemí.

12. Jak to, že v současné situaci mohou zahraniční pracovníci do České republiky přijet?

 • Unipetrol je subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění. Z tohoto důvodu se Unipetrol vztahuje výjimka z opatření vlády České republiky, kterým zakázala vstup cizinců na území České republiky. Unipetrol je tedy oprávněn na základě potvrzení přijímat pracovníky jak ze zahraničí, tak z jiných částí České republiky, za účelem výkonu práce na svém provozním zařízení.

13. S kým konzultujete bezpečnostní rizika?

 • O přípravě zarážky informujeme zástupce místních samospráv okolních měst a obcí a samotnou přípravu zarážky průběžně diskutujeme se zodpovědnými orgány státní správy.
 • O omezeném rozsahu zarážky jsme informovali nejen místní města a obce, ale prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky také Ústřední krizový štáb.
 • Rozsah hygienických opatření konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí a Nemocnicí Most. Zástupce Nemocnice Most je součástí krizového štábu Unipetrolu.
 • Najali jsme také externí konzultantské společnosti se specializací na průmyslovou bezpečnost, jejichž experti nám s přípravou bezpečnostních a hygienických opatření pomáhají.

14. Jaká opatření Unipetrol přijal k omezení rizika šíření nákazy?

 • Při přípravě na realizaci zarážky se v současné situaci soustředíme především na zajištění maximální hygienické bezpečnosti. Přijali jsme množství detailních opatření, která lze shrnout takto:
  - Všichni pracovníci budou podrobně informováni a vybaveni ochrannými a dezinfekčními prostředky proti šíření nákazy.
  - Pro dodavatele je připraven samostatný vjezd do areálu a výjezd, pracovníkům budeme pravidelně měřit teplotu a pracovníci z rizikových zemí (Německo, Belgie) se po příjezdu do České republiky podrobí testování.
  - Pohyb pracovníků omezíme jen na oblasti, kde budou údržbářské práce probíhat, a budeme hlídat, aby nedošlo ke kumulaci osob a mísení jednotlivých pracovních skupin.
  - Všechny prostory budeme pravidelně dezinfikovat.
  - Požádali jsme Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby nám byl po dobu zarážky přidělen odborník či tým odborníků, který by hygienická opatření dozoroval a v případě potřeby i řídil.

15. Máte dostatek ochranných pomůcek a hygienických prostředků?

 • Ano, máme dostatek všech nezbytných ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Naši zaměstnanci i pracovníci externích společností budou vybaveni následujícími ochrannými pomůckami: ochranná obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný pracovní oděv a rouška.

16. Jak bude Unipetrol reagovat v případě výskytu nákazy?

 • Pro případ výskytu nákazy v chemickém areálu máme zpracovaný podrobný krizový plán, který respektuje aktuální vládní nařízení.
 • Jeho součástí je i vyčlenění budovy v těsné blízkosti areálu Chempark s kapacitou 40 míst pro izolaci pracovníků, u kterých byly identifikovány příznaky nákazy nebo u kterých byla nákaza prokázána. Alternativou je jakékoli zařízení k tomuto účelu určené – infekční oddělení nemocnice.
 • Pro zajištění karantény osob, které s infikovanými osobami přišly do styku, je vyčleněna další budova s kapacitou 200 míst.

17. Jak se pracovníci externích společností ubytují, když jsou ubytovací zařízení zavřena?

 • Za ubytování odpovídají dodavatelské společnosti. Pracovníci jsou vybaveni potvrzeními ke vstupu do České republiky, které slouží také pro zajištění ubytovacích kapacit. Zákaz poskytování ubytovacích služeb se dle sdělení odpovědných státních orgánů nevztahuje na zajištění ubytování pro pracovníky, kteří se ubytovávají za účelem výkonu práce.

18. Kde budou pracovníci dodavatelských společností ubytováni?

 • Seznam ubytovacích zařízení poskytneme dotčeným městům a obcím.

19. Budou se moci pracovníci externích společností po pracovní době volně pohybovat po městech, kde jsou ubytováni?

 • Na zahraniční pracovníky se vztahují stejná opatření, která jsou aktuálně platná pro území celé České republiky. Tedy nutnost používání ochrany úst a nosu, omezení volného pohybu a shromažďování se ve více jak dvou lidech.
 • Mimo území Unipetrolu máme omezené možnosti jak volný pohyb osob kontrolovat, přesto připravujeme řadu opatření, aby byl jejich pohyb co nejvíce omezen:
  - Pro pracovníky je zajištěn transport mezi ubytovacími kapacitami a areálem závodu.
  - Externí dodavatelské společnosti mají smluvně zakázáno využívat městskou hromadnou dopravu.
  - Pracovníci budou mít zajištěno speciální stravování přímo v areálu, které bude v ochranných obalech distribuovat cateringová společnost.
  - Pracujeme na zajištění zvýšeného dohledu v místech ubytovaných zahraničních pracovníků ve spolupráci s městy (městská policie) a Policií České republiky.
 • Vzhledem k tomu, že na zarážce budou pracovat ve dvanáctihodinových směnách, mají pracovníci velmi málo času na volný pohyb a budou zbylý čas trávit odpočinkem v ubytovacích zařízeních.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací