Pondělí 25. leden 2021
Svátek má Miloš

Litvínov – Společnost Unipetrol, která chystá velkou několikatýdenní údržbu svých zařízení (zarážku), aktualizovala některé informace, ve kterých veřejnost informuje o nadcházejících pracích. Ve videu se můžete podívat na rozhovor s Tomášem Herinkem, členem představenstva Unipetrolu.

1. Co znamená, že Unipetrol je součástí kritické infrastruktury státu?

 • Aby lidé v České republice mohli žít své každodenní životy plnohodnotným způsobem a nebylo ohroženo fungování země jako celku, musí stát zajistit nepřetržitou distribuci základních produktů a služeb. Příkladem mohou být zdravotnické služby nebo dodávky elektrické energie, vody či pohonných hmot.
 • Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a jediným výrobcem pohonných hmot na území České republiky, a proto jsou jeho výrobní zařízení součástí kritické infrastruktury státu a provoz těchto zařízení je řízen ve zvláštním režimu upraveným krizovým zákonem.
 • Unipetrol je tedy subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění.

2. Co je to zarážka?

 • Provozní zarážka v chemickém závodě v Záluží u Litvínova je plánované přerušení provozu, během kterého dojde k údržbě výrobních technologií v areálu a přípravě všech zařízení na další provozní cyklus.
 • Inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy. Nemůžeme provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Mohli bychom ohrozit bezpečí zaměstnanců a obyvatel v okolí závodu a současně bezpečné fungování státu. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh i po vyhlášení krizových stavů.

3. Proč se zarážka realizuje?

 • Chemická výroba je velmi specifický výrobní proces s maximálními požadavky na funkčnost technologií a celkovou bezpečnost.
 • Aby se Unipetrol mohl podílet na zajištění dodávek pohonných hmot pro český trh, musí jeho výrobní zařízení tedy podléhat nejen nepřetržité kontrole, ale také pravidelné údržbě. Klíčové revizní a údržbářské práce nelze realizovat bez zastavení výroby.
 • Díky realizaci pravidelných zarážek jsou výrobní zařízení v Unipetrolu udržována v souladu s právními předpisy a technickými normami tak, že je zajištěna maximální možná spolehlivost a bezpečnost provozu a tím i kontinuita potřebných dodávek pohonných hmot pro Českou republiku.

4. Proč zarážka nejde odložit a v jakých intervalech je nutné ji dělat?

 • Jak už jsme zmínili, pravidelnou inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy, technické normy a servisní pokyny výrobců zařízení. Nemůžeme provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Mohli bychom ohrozit bezpečí obyvatel v okolí našeho závodu a současně bezpečné fungování státu. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh.
 • Zarážku je nutno realizovat v pravidelném, čtyřletém intervalu. Předchozí provozní zarážka se uskutečnila v roce 2016.

5. Kdy se zarážka uskuteční?

 • Zarážka se uskuteční od čtvrtka 9. dubna 2020 do neděle 14. června 2020. Řízené odstavování výrobních zařízení začne 9. dubna. K úplnému zastavení výroby a předání zařízení do údržby dojde 15. dubna. Konec všech zarážkových prací je naplánován na 31. května. Následovat bude postupné uvádění výrobních jednotek zpět do plného provozu.

6. Reaguje Unipetrol na aktuální situaci v České republice?

 • Jako společnost vyrábějící strategické produkty, nezbytné pro plnohodnotné fungování České republiky, jsme podnikli veškeré kroky pro zajištění bezpečnosti a kontinuity dodávek.
 • Zároveň si plně uvědomujeme aktuální hygienická rizika. Proto jsme po pečlivém vyhodnocení situace a diskuzi s odpovědnými orgány státní správy zredukovali objem prací o 60 procent.
 • O tomto opatření jsme informovali Ústřední krizový štáb prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

7. Jaké práce se během zarážky uskuteční?

 • Původní rozsah údržbářských prací, který zahrnoval 5 800 aktivit, jsme omezili o více než polovinu na nezbytné minimum. Nyní plánujeme realizovat přibližně 2 300 aktivit. Soustředíme se plně jen na aktivity, které zajistí revizi, údržbu a přípravu výrobních technologií na další čtyřletý výrobní cyklus.
 • V tomto rozsahu jsme schopni vyhovět stávajícím zákonným požadavkům a současně minimalizovat rizika spojená s možným šířením nákazy. Naší prioritou je zdraví našich zaměstnanců, pracovníků dodavatelských společností a obyvatel měst a obcí v okolí našeho závodu, stejně jako zajištění dodávek strategických produktů, zejména pohonných hmot, na český trh.
 • Mezi klíčové projekty patří oprava pece na jednotce atmosférické destilace ropy, výměna podzemního potrubí chladicí vody na výrobně parciální oxidace a servisní opravy velkých kompresorů na etylenové jednotce.

8. Kolik pracovníků se bude na zarážce podílet?

 • Omezením plánovaného rozsahu údržbářských prací o více než polovinu se sníží objem plánovaných aktivit z 5 800 na přibližně 2 300 aktivit.
 • Díky omezení původního rozsahu o více než polovinu se sníží i počet pracovníků nezbytných pro realizaci zarážky, a to z původních 2 800 na 1 260 pracovníků, tedy více než o polovinu.
 • Počet našich zaměstnanců přítomných v areálu během zarážky snížíme na nezbytně nutnou míru.

9. Proč Unipetrol na realizaci zarážky najímá externí společnosti?

 • Stejně jako kvalitní a bezpečná obnova či rekonstrukce domu nebo bytu, i zarážka v Unipetrolu je realizována odbornými společnostmi, které se na takovéto práce dlouhodobě specializují a jsou schopny garantovat předepsanou kvalitu.

10. Proč externí firmy používají zahraniční pracovníky? - AKTUALIZOVÁNO

 • Údržba výrobních zařízení v chemickém průmyslu vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Vzhledem ke komplexnosti a náročnosti akce není možné všechny profese a lidské kapacity v České republice zajistit.
 • Naše technologie jsou vzhledem k charakteru průmyslu v České republice unikátní a v České republice není dostatečné množství zdrojů s požadovanou kvalifikací a znalostmi.
 • Pro zajištění požadované kvality a bezpečnosti spolupracujeme s renomovanými mezinárodními společnostmi, které se specializují na údržbu výrobních areálů a zařízení v nich nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 • V dnešním globalizovaném světě je přirozené, že specializované společnosti využívají své pracovníky při údržbě chemických podniků ve vícero zemích. V petrochemickém průmyslu je naprosto běžné v kterékoliv jiné evropské zemi při projektech tohoto typu sdílet zahraniční zdroje, protože potřebné množství lokálních pracovníků s požadovanou kvalifikací není v jednom okamžiku zkrátka k dispozici.

11. Kolik pracovníků bude ze zahraničí? - AKTUALIZOVÁNO

 • Omezením rozsahu zarážky jsme snížili i počet pracovníků jiných národností. Místo plánovaných 1 090 zahraničních pracovníků se bude na zarážce podílet maximálně 595 pracovníků. Jedná se především o Slováky (270) a Poláky (245). Zarážky se také zúčastní 50 pracovníků ze Srbska, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky. V naprosté většině tedy pocházejí ze zemí, kde je aktuální situace srovnatelná s naší. Tyto pracovníky doplní 20 specialistů z Německa a jednotlivci z Francie, Rakouska, Belgie a Nizozemí.
 • Externí společnosti jsou odpovědny za to, že jejich pracovníci, kteří odjedou na práci do České republiky, budou zdraví, zdravotně způsobilí pro danou práci a nebudou ve 14 dnech předcházejících příjezdu do České republiky v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, nebo s osobami, které jsou v nařízené karanténě pro kontakt s takovou osobou – a vyplní zdravotní dotazník s prohlášením o „bezinfekčnosti“.

12. Jak to, že v současné situaci mohou zahraniční pracovníci do České republiky přijet?

 • Unipetrol je subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění. Z tohoto důvodu se na Unipetrol vztahuje výjimka z opatření vlády České republiky, kterým zakázala vstup cizinců na území České republiky. Unipetrol je tedy oprávněn na základě potvrzení přijímat pracovníky jak ze zahraničí, tak z jiných částí České republiky, za účelem výkonu práce na svém provozním zařízení.

13. Jak bude organizován příjezd pracovníků externích společností? - AKTUALIZOVÁNO

 • Dojednáváme s externími společnostmi harmonogram a místa překročení hranic České republiky pro jednotlivé skupiny jejich pracovníků, včetně tras jejich transportu.
 • Určení pracovníci Unipetrolu budou očekávat každou skupinu zahraničních pracovníků externích společností na domluveném hraničním přechodu a po proběhnutí kontroly těchto pracovníků složkami záchranného systému, převezmou jejich seznam a budou je instruovat o aktuálním stavu a o případných změnách oproti původní zaslané informaci.
 • Pracovníci externích společností budou vybaveni materiály, ve kterých budou shrnuty požadavky na jejich chování v době karantény v jejich rodném jazyce a vyplní zdravotní dotazník s prohlášením o „bezinfekčnosti“. Součástí bude i prohlášení o respektování podmínek nouzového stavu a podmínek karantény.
 • Dojde také k měření tělesné teploty a kontrole vybavenosti ochrannými pomůckami a k jejich případné distribuci.

14. S kým konzultujete bezpečnostní rizika?

 • O přípravě zarážky informujeme zástupce místních samospráv okolních měst a obcí a samotnou přípravu zarážky průběžně diskutujeme se zodpovědnými orgány státní správy.
 • O omezeném rozsahu zarážky jsme informovali nejen místní města a obce, ale prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky také Ústřední krizový štáb.
 • Rozsah hygienických opatření konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí a Nemocnicí Most. Zástupce Nemocnice Most je součástí krizového štábu Unipetrolu.
 • Najali jsme také dvě konzultantské společnosti se specializací na průmyslovou bezpečnost, jejichž experti nám s přípravou bezpečnostních a protiepidemických opatření pomáhají.

15. Jaká opatření Unipetrol přijal k omezení rizika šíření nákazy?

 • Při přípravě na realizaci zarážky se v současné situaci soustředíme především na zajištění maximální hygienické bezpečnosti. Přijali jsme množství detailních opatření, která lze shrnout takto:
  - Všichni pracovníci budou podrobně informováni a vybaveni ochrannými a dezinfekčními prostředky proti šíření nákazy.
  - Pro dodavatele je připraven samostatný vjezd do areálu a výjezd, pracovníkům budeme pravidelně měřit teplotu a pracovníci z rizikových zemí (Německo, Rakousko, Francie, Benelux) se po příjezdu do České republiky podrobí testování na COVID-19, které je již smluvně zajištěno.
  - Pohyb pracovníků omezíme jen na oblasti, kde budou údržbářské práce probíhat, a budeme hlídat, aby nedošlo ke kumulaci osob a mísení jednotlivých pracovních skupin.
  - Všechny prostory budeme pravidelně dezinfikovat.
  - Navrhli jsme Ústřednímu krizovému štábu, aby nám byl po dobu zarážky přidělen odborník či tým odborníků, který by hygienická opatření dozoroval a v případě potřeby i řídil.

16. Máte dostatek ochranných pomůcek a hygienických prostředků?

 • Ano, máme dostatek všech nezbytných ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Naši zaměstnanci i pracovníci externích společností budou vybaveni následujícími ochrannými pomůckami: ochranná obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný pracovní oděv a rouška.

17. Jak se pracovníci externích společností ubytují, když jsou ubytovací zařízení zavřena?

Za ubytování odpovídají dodavatelské společnosti. Pracovníci jsou vybaveni potvrzeními ke vstupu do České republiky, které slouží také pro zajištění ubytovacích kapacit. Zákaz poskytování ubytovacích služeb se dle sdělení odpovědných státních orgánů nevztahuje na zajištění ubytování pro pracovníky, kteří se ubytovávají za účelem výkonu práce.

18. Kde budou pracovníci dodavatelských společností ubytováni? - AKTUALIZOVÁNO

 • Seznam ubytovacích zařízení poskytneme okolním městům a obcím.
 • Pro případ podezření či prokázání výskytu nákazy v chemickém areálu máme zpracovaný podrobný krizový plán, který respektuje aktuální vládní nařízení.
 • Typy ubytování zahraničních pracovníků jsou rozděleny na tři kategorie podle charakteru zdravotního stavu:
  - Kategorie 1 - standardní ubytování pro zdravé pracovníky zajišťují externí společnosti v koordinaci s Unipetrolem. Primární snahou je, aby v takovém ubytovacím zařízení byli ubytováni jen zahraniční pracovníci.
  - Kategorie 2 – dvě záložní ubytovací kapacity (200 míst) v málo frekventovaných lokalitách mimo katastr měst Litvínov a Most zajišťuje Unipetrol pro pracovníky externích společností k zajištění karantény osob.
  - Kategorie 3 - záložní ubytovací kapacitu (40 míst) mimo dosah veřejnosti zajišťuje Unipetrol pro pracovníky externích společností k zajištění izolace osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 nebo jsou v podezření z infekce.
  - Ubytování v kategoriích 2 a 3 bude určeno výlučně pro akci Zarážka 2020.
  - Pro ubytované v kategoriích 2 a 3 budou externě zajišťovány dodávky jídla, nápojů, potřebných léků přímo do ubytovacích kapacit.

19. Budou se moci pracovníci externích společností po pracovní době volně pohybovat po městech, kde jsou ubytováni? - AKTUALIZOVÁNO

 • Na pracovníky externích společností se vztahují stejná opatření, která jsou aktuálně platná pro území celé České republiky. Tedy nutnost používání ochrany úst a nosu, omezení volného pohybu a shromažďování se ve více jak dvou lidech.
 • Mimo území Unipetrolu máme omezené možnosti jak volný pohyb osob kontrolovat, přesto připravujeme řadu opatření, aby byl jejich pohyb co nejvíce omezen:
  - Pro pracovníky je zajištěn transport mezi ubytovacími kapacitami a areálem závodu. Dopravní prostředky pro dopravu pracovníků budou denně dezinfikovány.
  - Externí dodavatelské společnosti mají smluvně zakázáno využívat městskou hromadnou dopravu.
  - Pracovníci budou mít zajištěno speciální stravování přímo v areálu, které bude v ochranných obalech distribuovat cateringová společnost.
  - Dojednáváme zajištění zvýšeného dohledu v místech ubytovaných pracovníků externích společností ve spolupráci s městy (městská policie) a Policií České republiky.
 • Vzhledem k tomu, že na zarážce budou pracovat ve dvanáctihodinových směnách, mají pracovníci velmi málo času na volný pohyb a budou zbylý čas trávit odpočinkem v ubytovacích zařízeních.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací